پلن های سرمایه گذار برتر

ما هیچ محدودیتی برای اندازه ایی که شما معامله میکنید تعیین نمی کنیم

پلـــن ها یکبار پرداخت

تارگت مرحله اول

تارگت مرحله دوم

Daily Drawdown

( 12% ) Maximum Drawdown

حداقل روزهای معاملاتی

پـلـتــفـرم

رشد سرمایه

5,000 دلار

400$

200$

5 درصد

4,400$

5

متاتریدر 5/4

تا سقف 1,000,000$

10,000 دلار

800$

400$

5 درصد

8,800$

5

متاتریدر 5/4

تا سقف 1,000,000$

25,000 دلار

2,000$

1,000$

5 درصد

22,000$

5

متاتریدر 5/4

تا سقف 1,000,000$

50,000 دلار

4,000$

2,000$

5 درصد

44,000$

5

متاتریدر 5/4

تا سقف 1,000,000$

5,000 دلار

پلـــن ها یکبار پرداخت

400$

تارگت مرحله اول

200$

تارگت مرحله دوم

5 درصد

Daily Drawdown

4,400$

( 12% ) Maximum Drawdown

5

حداقل روزهای معاملاتی

متاتریدر 5/4

پـلـتــفـرم

تا سقف 1,000,000$

رشد سرمایه

10,000 دلار

پلـــن ها یکبار پرداخت

800$

تارگت مرحله اول

400$

تارگت مرحله دوم

5 درصد

Daily Drawdown

8,800$

( 12% ) Maximum Drawdown

5

حداقل روزهای معاملاتی

متاتریدر 5/4

پـلـتــفـرم

تا سقف 1,000,000$

رشد سرمایه

25,000 دلار

پلـــن ها یکبار پرداخت

2,000$

تارگت مرحله اول

1,000$

تارگت مرحله دوم

5 درصد

Daily Drawdown

22,000$

( 12% ) Maximum Drawdown

5

حداقل روزهای معاملاتی

متاتریدر 5/4

پـلـتــفـرم

تا سقف 1,000,000$

رشد سرمایه

50,000 دلار

پلـــن ها یکبار پرداخت

4,000$

تارگت مرحله اول

2,000$

تارگت مرحله دوم

5 درصد

Daily Drawdown

44,000$

( 12% ) Maximum Drawdown

5

حداقل روزهای معاملاتی

متاتریدر 5/4

پـلـتــفـرم

تا سقف 1,000,000$

رشد سرمایه