پلن های های سرمایه گذار برتر

ما هیچ محدودیتی برای اندازه ایی که شما معامله میکنید تعیین نمی کنیم

پلـــن ها یکبار پرداخت

تارگت مرحله اول

تارگت مرحله دوم

Daily Drawdown

( 12% ) Maximum Drawdown

حداقل روزهای معاملاتی

پـلـتــفـرم

رشد سرمایه

5,000 دلار

400$

200$

5 درصد

4,400$

5

متاتریدر 5/4

تا سقف 1,000,000$

10,000 دلار

800$

400$

5 درصد

8,800$

5

متاتریدر 5/4

تا سقف 1,000,000$

25,000 دلار

2,000$

1,000$

5 درصد

22,000$

5

متاتریدر 5/4

تا سقف 1,000,000$

50,000 دلار

4,000$

2,000$

5 درصد

44,000$

5

متاتریدر 5/4

تا سقف 1,000,000$

100,000 دلار

8,000$

4,000$

5 درصد

88,000$

5

متاتریدر 5

تا سقف 1,000,000$

200,000 دلار

16,000$

8,000$

5 درصد

176,000$

5

متاتریدر 5

تا سقف 1,000,000$

5,000 دلار

پلـــن ها یکبار پرداخت

400$

تارگت مرحله اول

200$

تارگت مرحله دوم

5 درصد

Daily Drawdown

4,400$

( 12% ) Maximum Drawdown

5

حداقل روزهای معاملاتی

متاتریدر 5/4

پـلـتــفـرم

تا سقف 1,000,000$

رشد سرمایه

10,000 دلار

پلـــن ها یکبار پرداخت

800$

تارگت مرحله اول

400$

تارگت مرحله دوم

5 درصد

Daily Drawdown

8,800$

( 12% ) Maximum Drawdown

5

حداقل روزهای معاملاتی

متاتریدر 5/4

پـلـتــفـرم

تا سقف 1,000,000$

رشد سرمایه

25,000 دلار

پلـــن ها یکبار پرداخت

2,000$

تارگت مرحله اول

1,000$

تارگت مرحله دوم

5 درصد

Daily Drawdown

22,000$

( 12% ) Maximum Drawdown

5

حداقل روزهای معاملاتی

متاتریدر 5/4

پـلـتــفـرم

تا سقف 1,000,000$

رشد سرمایه

50,000 دلار

پلـــن ها یکبار پرداخت

4,000$

تارگت مرحله اول

2,000$

تارگت مرحله دوم

5 درصد

Daily Drawdown

44,000$

( 12% ) Maximum Drawdown

5

حداقل روزهای معاملاتی

متاتریدر 5/4

پـلـتــفـرم

تا سقف 1,000,000$

رشد سرمایه

100,000 دلار

پلـــن ها یکبار پرداخت

8,000$

تارگت مرحله اول

4,000$

تارگت مرحله دوم

5 درصد

Daily Drawdown

88,000$

( 12% ) Maximum Drawdown

5

حداقل روزهای معاملاتی

متاتریدر 5

پـلـتــفـرم

تا سقف 1,000,000$

رشد سرمایه

200,000 دلار

پلـــن ها یکبار پرداخت

16,000$

تارگت مرحله اول

8,000$

تارگت مرحله دوم

5 درصد

Daily Drawdown

176,000$

( 12% ) Maximum Drawdown

5

حداقل روزهای معاملاتی

متاتریدر 5

پـلـتــفـرم

تا سقف 1,000,000$

رشد سرمایه